SDRUŽENÍ
DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ
A DOPRAVNÍCH SPECIALISTŮ

Katedra psychologie FF UP Olomouc

Partnerem Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů, o.s. v oblasti vzdělávání je

Katedra psychologie FF UP Olomouc


Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci (Universitas Palackiana Olomucensis) je nejstarší moravská univerzita a druhá nejstarší univerzita v České republice. V současnosti je moderní vzdělávací institucí, která na svých 8 fakultách nabízí vzdělání 23 000 studentům ve všech oborech relevantních pro současnou vědeckou aktivitu a potřeby praxe. Svou badatelskou a vzdělávací činnost zajišťuje v několika historických budovách a nabízí tak studentům jedinečný zážitek vzdělávat se v samém srdci olomoucké památkové rezervace. Tradičním výzkumným potenciálem univerzity je oblast aplikační vědy a výuky spojené s výzkumem, k jehož podpoře využívají jednotlivé fakulty četné možnosti investiční podpory. Univerzita se nyní nachází ve zlomovém období svého prudkého rozvoje a usiluje o výstavbu nových objektů, které by měly sloužit jak výuce, tak vědeckým aktivitám. Vznikají nová výzkumná centra, stavějí se moderní budovy, laboratoře a učebny se vybavují nejnovějšími zařízeními. Zájmem univerzity je i intenzivní spolupráce s univerzitami po celém světě na poli vědeckých výzkumů i při výměnných stážích studentů.

Univerzita Palackého je také partnerem nebo organizátorem mnoha kulturních akcí, jakými jsou dnes již prestižní filmové festivaly Academia Film Olomouc, Přehlídka animovaného filmu či festival Divadelní Flóra Olomouc. Studenti a pedagogové univerzity, jak se na intelektuální elitu národa sluší, se podílejí na mnoha významných společenskokulturních akcí realizovaných v celé České republice.

Katedra psychologie FF UP– základní informace

Katedra psychologie je jednou z 22 kateder Filozofické fakulty. V současné době na ní studuje 450 studentů, z toho 200 v kombinované formě studia a 250 v prezenční formě. Katedra nabízí vzdělávání ve třech stupních - Bc., navazující Mgr. a Ph.D. studijní program. Bakalářské a magisterské studium lze realizovat jak v prezenční, tak i v kombinované formě. Postgraduální studium lze absolvovat interně a externě v oborech klinická a pedagogická psychologie.

Katedra každoročně přijímá 60 studentů do prvního ročníku prezenčního studia a 40 do kombinovaného studia. Z celkového počtu uchazečů je to méně než 10 %.

Historie Katedry psychologie FF UP

Katedra psychologie zahájila svou činnost pod názvem psychologický ústav v zimním semestru roku 1946, tedy ve stejné době, kdy byla po válce obnovena Filozofická fakulta UP. Zpočátku byla součástí Ústavu filosofie dějin FF UP, avšak v roce 1959 prosadil tehdejší vedoucí ústavu prof. Emil Holas založení samostatné Katedry psychologie FF UP. Studium jednooborové psychologie pak bylo otevřeno v roce 1966. Psychologie je tak jedním z nejtradičnějších oborů, které jsou
na fakultě vyučovány.

 

Studium na Katedře psychologie FF UP

Studijní program psychologie na FF UP je koncipován podle mezinárodních standardů, koncipovaných Evropskou federací psychologických asociací (EFPA), konkrétně podle evropského standardu EuroPsy. Unie psychologických asociací ČR v současnosti (ve spolupráci s European Awarding Committeee - EAC EFPA) usiluje o implementaci tohoto standardu v České republice, což by v blízké budoucnosti mělo umožnit psychologům uznání jejich profesní kvalifikace na evropské úrovni. Prakticky je výuka zaměřena tak, aby katedra své studenty připravila na aktuální požadavky na trhu práce.

Základní profilací Katedry psychologie FF UP je příprava odborných psychologů v širokém spektru teoretických a aplikovaných disciplín. Vyučované předměty jsou koncipovány ve formě povinné a povinně volitelné. Povinné předměty jsou vybrány tak, aby studentům nabídly přehled všech základních disciplín psychologie - teoretické psychologie, klinické psychologie, poradenské psychologie, psychologie práce a organizace, pedagogické a školní psychologie. Studenti si dále mohou vybírat ze širokého spektra volitelných předmětů. Celým studiem se ve stupňující náročnosti prolínají metodologické předměty s cílem připravit absolventy pro kvalitní výzkumnou činnost. Studenti jsou povinni během studia absolvovat několik týdenních klinických, poradenských a pracovněpsychologických studijních stáží.

Katedra psychologie rovněž realizuje v rámci celoživotního vzdělávání akreditované kvalifikační kurzy. Jedná se o program Dopravní psychologie pro výkon povolání v oblasti dopravní psychologie, který splňuje požadavky nového zákona č. 133/2011 Sb. o udělení akreditace k provádění dopravně-psychologického vyšetření. Dále nabízí vzdělávací program Psycholog ve zdravotnictví, jenž je předpokladem pro získání způsobilosti pro práci ve zdravotnictví.

Profilace Katedry psychologie FF UP

Těžiště činnosti katedry spočívá ve třech základních okruzích: výchovněvzdělávacím, vědeckovýzkumném a praktickoaplikačním.

Výchovněvzdělávací okruh - studium jednooborové odborné na bakalářském a magisterském stupni. Absolvování magisterského studia opravňuje k výkonu funkcí psychologa ve zdravotnictví, ekonomice, sociálních institucích, státní správě, vězeňství, školství apod. Po složení rigorózní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, mohou absolventi magisterského studia získat akademický titul "doktor filozofie" /PhDr./. Náročnější formou vědecké přípravy je kombinované či prezenční doktorské studium v oboru klinická a pedagogická psychologie, jehož absolventi získávají titul Ph.D.

Vědeckovýzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny na řešení řady odborných problémů: oblast výzkumu inteligence a spánku, oblast rodiny a náhradní rodinné péče, oblast dopravní psychologie, psychoterapie, adiktologie a rizikového chování či oblast školní psychologie. Výstupem jsou odborné monografie, příspěvky na konferencích, články v odborných periodikách, zprávy pro orgány veřejné správy, metodiky apod. Mezi nejvýznamnější publikace patří monografie profesorky Aleny Plhákové z oblasti obecné psychologie, docentky Ireny Sobotkové z oblasti psychologie rodiny a docenta Cakirpaloglu z psychologie osobnosti a psychologie hodnot.

Relevantní spojení s praxí je orientováno na diagnostickou, expertizní, prognostickou a vzdělávací činnost ve sféře klinického a profesního poradenství, psychoterapie a reedukace, personalistiky, řízení a marketingu, penitenciární péče, výcviku vybraných sociálně psychologických dovedností.

Odborné sekce Katedry psychologie FF UP

Na katedře psychologie vyučuje tým erudovaných odborníků, specializovaných na jednotlivé oblasti psychologie. Pro vyšší efektivitu vědecké a pedagogické práce byly vytvořeny pracovní týmy, tzv. odborné sekce katedry, zaměřující se zevrubněji na jednotlivé psychologické disciplíny. Jedná se o sekci teoretické psychologie, klinické a vývojové psychologie, sekci pedagogické, poradenské a školní psychologie a sekci psychologie práce a sociální psychologie.

Současné hlavní aktivity Katedry psychologie FF UP

V roce 2011 katedra řešila tři významné granty ESF orientované na rozvoj postgraduálního studia, rozvoj kombinované formy studia a rozvoj spolupráce s Centrem dopravního výzkumu v Brně. Katedra také získala další ESF projekt s dobou řešení v letech 2012 - 2015, zaměřený na rozvoj vzdělávání v oblasti manažerské psychologie.

Katedra pravidelně pořádá ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností tradiční mezinárodní konferenci Psychologické dny Olomouc. Pravidelně také spoluorganizuje československou konferenci Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. V roce 2011 proběhl již její 10. ročník. S velkým ohlasem se setkala i mezinárodní konference PhD. Existence, určena především pro studenty doktorských programů, která vzešla z významného projektu VZKAS, zaměřeného na zkvalitnění postgraduálního studia. Na půdě katedry pravidelně probíhají semináře z oblasti dopravní psychologie.

Od roku 1994 funguje Psychologické poradenské centrum poskytující konzultace přispívající k řešení studijních a osobních problémů.

Studentské organizace

Katedra psychologie úzce spolupracuje s Českou asociací studentů psychologie (ČASP), jež je členem Evropské Federace Studentských Psychologických Asociací (EFPSA). Asociace usiluje o zkvalitnění spolupráce mezi studenty kateder psychologie na UK v Praze, MU v Brně, UP v Olomouci. Aktivně pořádá odborné semináře a workshopy, přednášky, jednou ročně organizuje celostátní odbornou konferenci, realizuje dobrovolnické projekty například pro děti z psychiatrických léčeben či jinak sociálně znevýhodněných skupin obyvatel.


Úvod  |  O nás  |  Jak se stát členem  |  Partneři  |  Kontakt  |  Pro členy